Splošni pogoji za iOS7

Definicije pojmov

Lastnik, skrbnik in upravljalec ( v nadaljevanju: lastnik ) spletnega mesta www.slovenskiprevod.com je Aleš Halilović, ki je tudi lastnik in avtor Slovenskega prevoda za iOS7  ( v nadaljevanju: produkt ). Spletno mesto predstavlja vsaka stran na naslovu www.slovenskiprevod.com. Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba ( v nadaljevanju: uporabnik ), ki obišče katerokoli stran na www.slovenskiprevod.com. Uporabnik Slovenskega prevoda za iOS7 je vsaka oseba, ki na svojo napravo prenese jezikovni paket.

Definition of Terms

The owner, administrator and manager ( hereinafter: owner ) of website www.slovenskiprevod.com is Aleš Halilović, who is also the owner and author of the Slovenian translation for iOS7 ( hereinafter: the product ). The website presents each page on www.slovenskiprevod.com. User of this website is each person ( hereinafter: user ) who visits any web page on www.slovenskiprevod.com. The user of Slovenian translation of iOS7 is any person who transferred language pack to his device .

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo storitev in produktov lastnika sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

Acceptance of terms

The user is required to comply with these terms. User using the products and services of the owner accepts these terms and conditions and declares that it is familiar with and agrees with them.

Avtorske pravice

Vsa vsebina objavljena na tem spletnem mestu, je izključno last lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino je vključena tudi celotna grafična podoba z vsemi elementi. Vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine je prepovedano razen v primeru, da lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki. V primeru Slovenskega prevoda za iOS7 se materialne avtorske pravice ne nanašajo več zgolj na izkoriščanje avtorskega dela, ampak tudi na določene oblike razpolaganja z različicami avtorskega dela, ki si ga uporabnik z nakupom oz. kupnino pridobi. Vsako kopiranje in distribucija je strogo prepovedana in bo sodno preganjana! V kolikor uporabnik posreduje kakršne koli materiale lastniku brezplačno, uporabnik hkrati prenese avtorske pravice na lastnika in mu dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Copyright

All content published on this site is exclusively property of the site owner and is protected by copyright with all applicable laws. Under content is considered also a complete graphic design of website with all the elements. Unauthorized copying and publishing of any content is prohibited unless the owner expressly permitted in writing form. In the case of the Slovenian translation of iOS7 the copyright material no longer refer only to the use of a copyrighted work, but also to certain forms of disposition of versions of a work, which the user obtain with purchase or. purchase price. Any copying and distribution is strictly prohibited and will be prosecuted! If the user submit any materials to the owner free of charge also the user transfers all the copyrights and permission to publish of submitted material.

Uporaba Slovenskega prevoda za iOS7

Pred nakupom izdelka Slovenski prevod za IOS7.x.x, se mora uporabnik strinjati s temi splošnimi pogoji. Za namestitev izdelka je potreben t. i. postopek jailbreak. Jailbreak je popolnoma legalen postopek, kar je tudi potrdil Ameriški kongres leta 2010. S postopkom jailbreak uporabnik ne izgubi pravice do uveljavaljanja garancije za svojo napravo iPhone, iPad, iPod idr. (v nadaljevanju: iNaprave), kot to zatrjujejo nekateri operaterji in mediji, saj gre zgolj za poseg v programsko opremo vaše iNaprave, ki ni sklop garancijskih pogojev. Če je potrebno oddati iNapravo v servis, lahko uporabnik povrne napravo na tovarniške nastavitve s preprostim klikom na gumb Restore v iTunes na računalniku, s čimer se odstanijo vse sledi jailbreaka, kar uporabniku prihrani nepotrebne zaplete pri uveljavljanju garancije. Slovenski prevod za iOS7 nosi materialne avtorske pravice, ki dajejo avtorju monopol nad posameznimi oblikami izkoriščanja avtorskega dela. Avtor bo svoje materialne interese uresničil tako, da bo SAM izkoriščal svoje delo ob izključitvi vseh drugih.

Usage of Slovenian translation for iOS7

Before purchasing a Slovenian translation for iOS7.x.x, the user must agree to these Terms and Conditions. For installation of this product it is required to apply jailbreak process. Jailbreak is totally legal procedure, which was also endorsed by the U.S. Congress in 2010. By the process of jailbreaking the user does not lose the warranty for your iPhone, iPad, iPod, etc.. ( hereinafter iDevice ), as asserted by some operators and media, as it is only interference with the software of your iDevice, which is not a set of warranty terms. If it is necessary to submit iDevice in service, a user can restore the iDevice with a simple click on the Restore button in iTunes on a computer in order to remove all traces of jailbreaking, which saves the user unnecessary complications in the implementation of the guarantee. Slovenian translation of iOS7 carries copyrights which give the author a monopoly over various forms of exploitation of copyrighted works. Author will realize their material interests so that the he itselfs exploit his work with the exclusion of all the others.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev, sme lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve. Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta in izdelka Slovenski prevod za iOS7. Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Vsaka nepooblaščena aktivnost na spletni strani je pravtako prepovedana.

Violations

In case of any violation of existing law or these terms and conditions, the owner can use personal information, including your IP address to prevent new violations and apply the consequences for the violations. If there are any violations the owner can partially or fully restrict user to access or use the website and product Slovenian translation for iOS7. Any attempt or execute unauthorized modification, deletion, damage, causing temporary or permanent inapplicability of data on the site is forbidden. Any unauthorized activities to the website  is also forbiden.

Zadnja posodobitev: 04. 08. 2016

Last update: 04. 08. 2016